Statsbudsjettet for 2019

Regjeringen har lagt fram forslag til Statsbudsjett for 2019. Også i år lar Regjeringen være å følge opp løftene om økt tilskudd til kapitalkostnader/husleie i friskolene. Når det gjelder tilskuddssatsene, er det mest dramatiske at naturbruk får en nedgang i satsen på 9%.
2018-09-19

Tilskuddsatsene, som er foreløpige inntil Statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget, er offentliggjort på Udirs nettsider: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/  Disse satsene er beregnet ut fra kommunale og fylkeskommunale regnskaper (KOSTRA). 

Kapitalkostnader/husleie inngår ikke i tilskuddsgrunnlaget, og tilskuddet til å dekke slike kostnader i friskoler baserer seg derfor på politiske vedtak. 


Kommentar fra KFFs styreleder

Igjen kan alle venner av friskolene lese at regjeringen dropper en nødvendig styrking i forslaget til statsbudsjett.

Det har ikke manglet på verbal støtte og løfter, særlig da partiene var i oposisjon. Etter mange år i regjering ser vi at det ikke en eneste gang har kommet et budsjettforslag som vitner om at friskolen er en hjertesak. Den har vært en talesak.

Ingen oppmuntringer i nivået på satsene og ikke realvekst i dagens symbolske sats på kapitaltilskudd, som kan hjelpe oss med skolebygningene.

Refrenget er som før: «Dette overlater vi til KrF». Men selv i budsjettforhandlingene vi har hatt, opplever friskolene en gjerrig regjering. Dette må rettes opp!Informasjon om budsjettet fra KFF

Beregning av satser for friskolene gjøres etter gitte modeller og påvirkes derfor ikke direkte av politiske prioriteringer. Vi mener likevel det er grunn til å stille spørsmålstegn ved utviklingen i tilskuddssatsene og mener at det er et politisk ansvar at skolene har tilskudd i samsvar med grunnlaget i friskoleloven.

Grunnskoler

For grunnskoler gir beregningsmodellen et såkalt knekkpunkt med en høy sats per elev under knekkpunkt og en betydelig lavere sats per elev over dette punktet. I år flyttes dette knekkpunktet fra 40 til 47 elever. Det er ulike satser for barnetrinn og ungdomstrinn, men det såkalte knekkpunktet er det samme.

Begge satsene for ungdomstrinnet og sats for liten skole på barnetrinnet viser nedgang i forhold til 2018.

Grunnskole

2018

 
 

Til og med 40

Fra 41

Barnetrinn

177600

69400

Ungdomstrinn

191900

74900

     
 

2019

 
 

Til og med 47

Fra 48

Barnetrinn

175300

70700

Ungdomstrinn

183900

74200

     

Endring i prosent fra 2018 til 2019

   

Barnetrinn

-1,30

+1,87

Ungdomstrinn

-4,17

-0,93

 

Økningen i knekkpunkt medfører at tilskuddet vil slå svært ulikt ut avhengig av skolestørrelser. Det er illustrert med beregningen nedenfor. Tallrekken til venstre er antall elever. Tallene under 2019 og 2018 er sum tilskudd. Tabellen viser nedgang i tilskudd for skoler som har mindre enn 40 elever.

 

Barnetrinn

2019

2018

Endring i %

20

2980100

3019200

-1,30

30

4470150

4528800

-1,30

40

5960200

6038400

-1,30

50

7183520

6628300

8,38

60

7784470

7218200

7,85

70

8385420

7808100

7,39

80

8986370

8398000

7,01

100

10188270

9577800

6,37

150

13193020

12527300

5,31

200

16197770

15476800

4,66

250

19202520

18426300

4,21

       

Ungdomstrinn

2019

2018

Endring i %

20

3126300

3262300

-4,17

30

4689450

4893450

-4,17

40

6252600

6524600

-4,17

50

7536015

7161250

5,23

60

8166715

7797900

4,73

70

8797415

8434550

4,30

80

9428115

9071200

3,93

100

10689515

10344500

3,34

150

13843015

13527750

2,33

200

16996515

16711000

1,71

250

20150015

19894250

1,29

 

Videregående skoler

Foreløpige beregninger fra Udir viser varierende utvikling i tilskuddssatsene fra 2018. Studiespesialisering øker med 1,92%. Det studieprogrammet Teknisk og Industriell Produksjon øker mest med 4,26% mens naturbruk reduseres med hele 8,95%. Denne reduksjonen påpekes også som et problem i budsjettet fra KD, men det er ingen vilje til å gjøre noe med dette for det kommende året. Samlet sette betyr satsene for 2019 et strammere budsjett for friskolesektoren.

Programområde

 

2019

         2018

Endring i %

Studiespes

 

127400

                125000

               1,92

Bygg-og anleggstekninkk

 

165900

                163700

               1,34

Elektrofag

 

159800

                156200

               2,30

Design og håndtverk

 

168000

                168000

                   -  

Restuarant og matfag

 

177200

                170400

               3,99

Helse- og oppvekst

 

149000

                147600

               0,95

Idrettsfag

 

136500

                134300

               1,64

TIP

 

169000

                162100

               4,26

Musikk, dans og drama

 

184400

                180400

               2,22

Medier og kommunikasjon, y

 

152700

                148400

               2,90

Medier og kommunikasjon, s

 

152700

                148400

               2,90

Naturbruk

 

182000

                199900

-              8,95

Samferdsel

 

160900

                157700

               2,03

Kunst, design og arkitektur

 

127400

                125000

               1,92

Steinerskolesatsen

 

144200

                142100

               1,48

 

 

Rapport om kapitaltilskudd. 

UF-komiteen ba i innstillingen til budsjettet for 2018 om en grundigere utredning av hvordan kostander til bygg kan innlemmes i tilskuddsgrunnlaget. Svaret er det samme som sist. Det gjelder både argumentene mot å ta inn avskrivninger i tilskuddsgrunnlaget og konklusjonen. Rapporten som kommer som et tillegg til budsjettproposisjonen drøfter kort også ordningene i barnehagesektoren og rentekompensasjonsordningen. KD konkluderer med at dagens ordning er den mest aktuelle og anser med dette saken som «utkvittert».

 

Powered by Cornerstone