Høringsuttalelser sendt

KFF har sendt høringsuttalelse om forslag til ny økonomiforskrift til friskoleloven og ny forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4.
2018-05-16

Udir har foreslått en gjennomgående revisjon av disse to forskriftene. De delene av forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4 som omhandler økonomi, er helt parallell til friskolelovens økonomiforskrift.

KFF har tidligere meldt at det mest positive med endringene, er at skolene nå kan bruke et overskudd til å øke egenkapitalen. Formuleringen som Udir foreslår i paragrafene som omhandler dette, har imidlertid store svakheter. KFF påpeker i sin høringsuttalelse at det er viktig å endre ordlyden her.

KFFs to høringsuttalelser er omfattende og er blitt til etter innspill fra flere av medlemsskolene. Blant annet har hovedorganisasjonen Virke, som representerer over 21 000 virksomheter innen tjenestenæring, henvist til vår uttalelse.

KFF foreslår endring av mange paragrafer. Særlig mener vi det er viktig at følgende endres:

- Forbud bruk av tilskudd og skolepenger til ordinær drift i planleggingsfasen før driftsstart av ny skole (begge forskriftene).
- Krav om at at skoler som nedlegges, skal innbetale salgsverdien av eiendeler til staten (begge forskriftene).
- Fortsatt tap av tilskudd for elever med mer enn 20 dager udokumentert fravær  (begge forskriftene).
- Når det handler om avdelingsregnskap for tilleggsvirksomhet og handle med nærstående, må selv de minste beløp, - uten hensyn til vesentlighetsprinsippet i regnskapsførsel, føres etter forskriftens bokstav (begge forskriftene).
- Krav om årsberetning for små virksomheter selv om regnskapsloven ikke krever dette

- Forbud mot deltidselever ved bibelskoler og andre tilsvarende skoler (forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4).
- Ingen unntaksmulighet for bibelskoler og andre tilsvarende skoler som har gode grunner for å ta inn flere utenlandselever enn 10% av godkjent elevetall (forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4).

Alle høringsuttalelser som er innsendt, kan leses på Udirs nettsider.

Høring om ny økonomiforskrift til friskoleloven:   Alle uttalelser som er innsendt.     KFFs høringsuttalelse

Høring om ny forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4:   Alle uttalelser som er innsendt.     KFFs høringsuttalelse

Vi har redigert selve forskriftsteksten for å vise hvordan vi mener forskriftene bør lyde. De to forskriftene i vår versjon kan leses her:

Økonomiforskrift til friskoleloven - KFFs versjon

Forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4 - KFFs versjon

 

Powered by Cornerstone