Forslag til ny personoppl.lov

Regjeringen har lagt frem forslag til ny personopplysningslov. Loven implementerer EUs personvernforordning (GDPR).
2018-03-26

Se nyhetssak på www.regjeringen.no 

Realiteten er at personopplysningsloven foreslås totalt endret som lov. Mange av de mest sentrale reglene om behandling av personopplysninger, feks om grunnprinsippene for behandlingen, reglene om når det er tillatt å behandle personopplysninger, hvem som er ansvarlig for at reglene overholdes, den registrertes rettigheter osv., ligger nå i EU-forordningen  og ikke i lovteksten. I lovens §1 henvises det bare til hele forordningen.

EU-forordningen åpner imidlertid for nasjonale regler som spesifiserer, utfyller eller gjør unntak fra forordningen. Bestemmelsene i forordningen må derfor leses i sammenheng med de nasjonale reglene. En rekke nasjonale lovbestemmelser er foreslått i §§ 2 til 31 i ny personopplysningslov.

Lovproposisjonen kan leses her: Prop. 56 LS (2017-2018)

EUs forordning (GDPR) er gjengitt som vedlegg 1 i proposisjonen. Den uoffisielle oversettelsen av EUs forordning er også lagt ut på Datatilsynets nettsider, les her.

Loven skal behandles i Storinget i løpet av april måned. Angående ikrafttredelse sier informasjonen fra Regjeringen følgende:

Loven vil settes i kraft når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. Forslag til innlemmingsbeslutning ligger for tiden til behandling i EU. Det er usikkert om loven vil settes i kraft 25. mai 2018, da prosessen i EU vil kunne ta noe tid og med det forskyve ikraftsettingen noe.

 

Powered by Cornerstone