Ikke lærernorm i friskoler

KD har i brev til alle frittstående grunnskoler gjort det klart at ny norm for lærertetthet i grunnskolen ikke gjelder friskoler.
2018-03-23

Departementet skriver:

Stortinget har vedtatt at det skal innføres en norm for lærertetthet for grunnskoler fra høsten 2018. Friskolene er ikke nevnt i Stortingets vedtak. Per i dag er det ikke hjemmel i friskoleloven for å fastsette forskrifter om lærertetthet.

Per i dag har frittstående grunnskoler i stor grad gruppestørrelse 2 innenfor maksimaltallene som Stortingets vedtak fastsetter. Departementet har på bakgrunn av dette vurdert at det per nå ikke igangsettes et lovarbeid med sikte på å innføre en lærertetthetsnorm for frittstående grunnskoler.

Selv om friskolene ikke vil omfattes av kravene til en bestemt lærertetthet, innebærer finansieringsmodellen for friskolene at tilskuddet vil øke i takt med kommunenes kostnader forbundet med innføringen av lærertetthetsnormen. Departementet legger til grunn at økt tilskudd som følge av lærertetthetsnormen skal komme elevene til gode gjennom styrking av lærerressursene også i friskoler. Departementet vil følge utviklingen av GSI-tallene for friskolene med dette for øye, og vurdere hvorvidt det blir behov for å lovregulere lærertetthet også for frittstående grunnskoler.

Les brevet her.

Powered by Cornerstone