Tilskuddssatser i statsbudsjettet for 2018

Her er en oversikt over satsene for de forskjellige skoleslagene.
2017-10-12

Nye tilskuddssatser for friskoler.
For grunnskolene er det også i år en endring i knekkpunkt som for mange av våre medlemmer er den viktigste faktoren. Knekkpunkt var på 53 i 2016 og falt ned til 44 for 2017 og havner nå på 40. Det betyr at skoler over knekkpunkt får noen flere elever over på lav sats. Vår beregning viser dermed at økningene i tilskudd for skoler rett over knekkpunkt er på litt under 3% på barnetrinnet og ned mot 1,5% på ungdomstrinnet. For de som kun får tilskudd etter høy sats, er økningen ganske bra og det samme gjelder de aller største skolene hvor effekten av knekkpunktet svekkes merkbart, men det gjelder relativt få friskoler.

Det er moderate økninger i satsene for videregående studieprogram og det svinger ganske mye mellom programmene. Sammenligner vi over flere år, er det naturlig nok de små studieprogrammene som har de største svingningene. I år har naturbruk en nominell nedgang i sitt tilskuddsgrunnlag. Samlet sett må vi si at friskolene blir hengende etter. Avskrivninger som jo ikke mer med i tilskuddsgrunnlaget øker relativt mye. Det er resultatet av mange satsinger på bygg i videregående offentlig skole. Derfor er vi opptatt av at avskrivninger også burde vært med i tilskuddsgrunnlaget.

Her er lenker til U-dir/KD og til våre sammenligningstabeller:

Grunnskoler. Knekkpunktet er på 40 elever.

Tabell som viser gj.snittlig tilskudd pr elev i grunnskoler av forskjellig størrelse.

Videregående skoler, egen tabell for f-skoler.

Tabell som viser satsene for vgs (inkl f-skoler) sammenholdt med tidligere år. Egne tilskudd til Kongshaug og Gann videreføres.

Bibelskoler

Tabell som viser satsene for bibelskoler sammenholdt med tidligere år.

Fagskoler:
"For kvar av dei 14 fagskolane som tidlegare fekk tilskott over Kunnskapsdepartementet kap. 276 post 72, foreslår regjeringa å føre tilskottsnivået frå 2017 vidare i 2018. Midlane til desse fagskolane vil bli vidareført i ramma til den enkelte fylkeskommunen. Dette heng saman med føringar som låg til grunn for desse fagskolane då dei fekk endra lovtilknyting frå tidlegare privatskolelova til fagskolelova, jf. Innst. O. nr. 88 (2006–2007) og Ot. prp. nr. 37 (2006–2007). Desse 14 fagskolane er derfor ikkje med i omfordelinga av det resultatbaserte tilskottet i 2018, men blir resultatutsett på lik linje med dei andre fagskolane frå 2019."

Tabell som viser satsene for fagskoler sammenholdt med tidligere år.

Høyskoler

Tabell, ark 2, som viser satsene for høyskoler sammenholdt med tidligere år.

Kapitaltilskudd: Går opp fra 31.506.000 til 32.357.000, som ikke er mer enn prisstigningen. Se egen artikkel.

 

Powered by Cornerstone