Lovendringer

Friskoler og bibelskoler med tilskudd etter kapittel 4 i voksenopplæringsloven har ved oppstarten av dette skoleåret fått noen nye lovendringer å forholde seg til. Her gis en kort oversikt over endringene.
2017-09-08

1. Kap 9A i opplæringsloven har fått en større revisjon. Den innebærer at alle friskoler og bibelskoler med tilskudd etter kap. 4 i voksenopplæringsloven må legge om noen rutiner i sitt arbeid med å skape og bevare et godt og trygt skolemiljø for elevene. Kravet om å fatte enkeltvedtak er falt bort. Skolene må nå holde fokus på at de er pålagt en aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt psykososialt skolemiljø. I konkrete saker skal det utarbeides en tiltaksplan, og skolen må i slike saker dokumentere hvordan aktivitetsplikten ivaretas.
2. Friskoleloven har fått noen mindre endringer. Det er nå et krav at friskolens vedtekter skal angi at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme eleven til gode. Allerede godkjente friskoler må innarbeide dette i skolens vedtekter og få det registrert i Brønnøysund-registrene innen 1. august 2018. Friskolelovens paragraf 3-6 om spesialundervisning har fått en presisering som skal sikre at friskoler får dekt utgifter til spesialundervisning på linje med offentlige skoler. 
3. Voksenopplæringslovens kapittel 4 har fått flere små justeringer. Departementet har nå en hjemmel for å lage forskrifter om økonomiforvaltning og inntak av søkere uten fast tilhørighet i Norge.  Karantene er innført som mulig sanksjon ved lovbrudd.  
4. Opplæringslovens bestemmelser om rett til videregående opplæring er endret. Ungdomsretten gjelder nå ut det skoleåret som tar til det året eleven fyller 24 år. Dette gir en naturlig overgang fra ungdomsrett til voksenrett. 

Lovendringene er innarbeidet i kontrolldelen av KFF-KSS (både for friskoler og kap 4-skoler).

Powered by Cornerstone