KFF

Høring - fagskoleforskrift

KD har sendt på høring forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler - Krav til regnskap mv. Høringsfrist 3. november 2017. KFF har sendt høringsuttalelse.
2017-09-05

KFFs uttalelse.

Stortinget har i Lovvedtak 70 (2016-2017) vedtatt endringer i universitets- og høyskoleloven og i fagskoleloven vedrørende private høyskoler og fagskoler.  Lovvedtaket er i samsvar med departementets forslag i Prop. 44 L (2016-2107). Hovedformålet med endringene er å tydeliggjøre hvilke krav som stilles til private institusjoners disponering av offentlige tilskudd og studentenes egenbetalinger, samt å tilrettelegge for åpenhet og kontroll med at kravene som rettes til institusjonene overholdes. Lovvedtaket innebærer dels nye og dels presiserende krav til institusjonene om organiseringsform, disponering av offentlige tilskudd og studentenes egenbetalinger, regnskap- og regnskapsføring, avtaler med nærstående og rapporteringsplikter til departementet. I tillegg er det gitt regler om departementets adgang til å føre tilsyn og til å ilegge administrative reaksjoner ved brudd på krav i eller i medhold av loven.

Dokumentene.

Powered by Cornerstone