Lovendringer på trappene

Regjeringen har i prop 78 L lagt fram en rekke lovendringer som berører våre medlemsskoler.
2017-04-06

Bibelskolene får de største endringene ved at det tas inn hjemler for nye forskrifter i voksenopplæringsloven. Det foreslås en hjemmel i §19 for «begrensninger for inntak av søkere uten fast tilhørighet til Norge» og en hjemmel i §17 som gir myndighetene mulighet til å fastsette maksimalt antall elever der det ikke er noe slikt maksimaltall i dag. Ellers handler det stort sett om å oppdatere voksenopplæringsloven kap. 4 slik at den stemmer overens med friskoleloven og de endringene som ble tatt inn der i 2015. Det gjelder innføring av karantenebestemmelser, hjemmel for å dokumentere at handel med nærstående er på forretningsmessig grunnlag og hjemmel for å kreve dokumentasjon også fra eier og nærstående. 

Selv om det ikke framgår av lovforslaget, er det tydelig at regjeringen ønsker fast kvote for utenlandselever som er lik for alle skoler og at den beregnes i prosent av maksimalt elevtall ved skolen. Det ligger an til at denne kvoten settes på nivå med ordningen for folkehøgskolene. KD støtter seg her på høringsinnspill blant annet fra Human-Etisk Forbund som mener at det bør være like betingelser for disse skoleslagene.

KFF vil studere proposisjonen nærmere og følge opp forskriften som skal komme på høring i løpet av våren. Saken vil bli tatt opp til nærmere drøfting på seksjonsmøte for bibelskolene etter påske.

For skoler godkjent etter friskoleloven legger regjeringen fram noen mindre endringer som vi ikke tror har stor praktisk betydning.

Alle skoler må sjekke vedtektene sine. Regjeringen vil at det skal tas inn i vedtektene for skolen at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode.

Regjeringen tar inn en presisering om at elevens hjemfylke har ansvar for å dekke utgiftene til spesialundervisning på lik linje med den offentlige skolen. Videre føyes det til en setning i loven om at det skal tas hensyn til antallet elever som får spesialundervisning. Regjeringen har også i sitt forslag tatt inn en bestemmelse om at Fylkesmannen skal føre tilsyn med dette saksområdet.

Powered by Cornerstone