KFF

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring

KD har sendt på høring to endringer i opplæringsloven som også får konsekvenser for friskoleloven. Det gjelder direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet. Høringsfrist 14. januar 2017, KFF har sendt høring.
2016-11-15

KFFs høringssvar.

Høringsnotatet inneholder forslag om

  • å utvide ungdomsretten til videregående opplæring for å få en direkte overgang mellom ungdomsretten og voksenretten til videregående opplæring.
  • å innføre rett til videregående opplæring for de som har fullført opplæring i utlandet som ikke godkjennes som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge.

1. Etter opplæringsloven har elevene ingen rett etter de fem/seks sammenhengende årene som de har til å ta vgs, før de får voksenrett ved fylte 25. Forslaget går ut på at elevene skal ha ungdomsrett helt fram til voksenretten overtar. Ungdommer har enkelte rettigheter som voksne i videregående opplæring ikke har, som rett til spesialundervisning og rett til skyss. På den andre siden har voksne i større grad rett på tilpasninger ved at opplæringen skal bygge videre på realkompetansen til den enkelte. Bestemmelsen om at fylkeskommunen kan gi tillatelse til avbrudd i opplæringen uten at retten faller bort, blir unødvendig og tas ut.

KD foreslår også at det skal være mulig å foreta omvalg etter vg2 – dette er særlig viktig på yrkesfag. Disse elevene vil få rett til å fullføre opplæringen innen ungdomsretten, selv om det innebærer å ta to år om igjen i stedet for ett.

KFF har tidligere argumentert for, og fått medhold i, at i friskoleloven betyr "voksne" de over 19. Det var slik situasjonen var da § 11-3 i forskriften fastsatte at noen skoler kunne ta inn et visst antall voksne uten rett. Hvis ungdomsretten nå blir utvidet til å gjelde tom 24 år, bør det samme gjelde for friskoler. Da blir forskriften, slik den står nå, entydig: Skolene skal prioritere ungdom (tom 24 år) med rett foran voksne (25 eller eldre) med rett. Og noen skoler kan ta inn voksne (25 eller eldre) uten rett. Siden det er voksne som skal realkompetansevurderes, ikke ungdom, kan en slik forandring løse ganske mye av realkompetanseutfordringene.

2. Departementet foreslår at opplæringsloven endres slik at de som har fullført videregående opplæring i et annet land og som ikke får denne godkjent i Norge, får rett til videregående opplæring i Norge.

 Dokumentene.

Powered by Cornerstone