KFF

Høring - Gradvis innføring av elleve måneders støtte

KD har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2016-2017. Høringsfrist 21. november. KFF sendte ikke høring.
2016-11-08

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016–2017 på høring. Regjeringen la i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016 frem en plan for opptrapping av utdanningsstøtten. Planen innebærer å styrke utdanningsstøtten for dem som tar tertiærutdanning på fulltid, det vil si studenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Folkehøyskoleelever og voksne som tar videregående opplæring eller grunnskoleopplæring vil etter regjeringens forslag ikke omfattes av utvidelsen av støtteperioden.

I Prop 1 S (2016-2017) for Kunnskapsdepartementet er det foreslått å bevilge midler til den første delen av opptrappingen. Det legges opp til å trappe opp utdanningsstøtten i fire like store skritt, slik at støtten økes med en fjerdedel av basisstøttesatsen for én måned i hvert av årene 2017 til 2020. Etter denne planen vil studentene våren 2017 få utbetalt om lag 2 600 kroner mer i basisstøtte enn med dagens regelverk. Opptrappingsplanen innebærer at støtten i vårsemesteret vil øke tilsvarende i de tre påfølgende årene, slik at studentene i undervisningsåret 2019-2020 vil motta utdanningsstøtte i elleve måneder.

Dokumentene.

Powered by Cornerstone