KFF

Høring - kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF). Høringsfristen er 1. november 2016. KFF sender ikke høringsuttalelse.
2016-10-05

Formålet med forskriften er å gi NKR og henvisningen til EQF en sterkere rettsstilling, samt synlighet og tilgjengelighet for tilbydere som skal anvende kvalifikasjonsrammeverkene. Forskriften skal også hjemle regler for at faglige planer for enkeltkvalifikasjoner skal utformes med læringsutbyttebeskrivelser basert på de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene (deskriptorene) for aktuelt nivå. Videre skal forskriften hjemle regler for påføring av NKR-nivå og henvisning til EQF-nivå på vitnemål eller annen dokumentasjon på kvalifikasjoner og/eller vitnemålstillegg.

Dokumentene.

Powered by Cornerstone