Utdanningsdirektoratet mistenkeliggjør friskoler

Gen.sekr. Jan Erik Sundby i KFF har en større artikkel i Dagen i dag hvor han peker på at friskoler stadig blir angrepet i media. Bl.a. har NTB basert seg på et oppslag i Klassekampen. Det skapes et inntrykk av at friskoler kan skalte og valte omtrent som de vil med statsstøtten. Les hele artikkelen her:
2015-12-04

UDIR MISTENKLIGGJØR FRISKOLER

Kristne Friskolers Forbund (KFF) merker seg at friskoler stadig blir angrepet i media. Sist ute var NTB som for et par uker siden baserte seg på et oppslag i Klassekampen, der det skapes et inntrykk av at friskoler kan skalte og valte omtrent som de vil med statsstøtten.

NTB og Klassekampen slår stort opp at Utdanningsdirektoratet (Udir) i fjor bare sjekket fem av 315 privatskoler for eventuell misbruk av statsstøtten. NTB melder videre at tre av fem som ble kontrollert, fikk krav om tilbakebetaling. Til sammen mottok de 315 private skolene 3,8 milliarder kroner i statsstøtte.

Klassekampen har også intervjuet Petter Skarheim, leder for Udir, som ifølge avisen innrømmer at systemet ikke er godt nok til å fange opp alle som misbruker støtten. Videre sier han at tilsynet er basert på en risikovurdering. Det er et viktig poeng og betyr at man kontrollerer der mistanken er størst. Alle friskoler plikter å sende sine reviderte årsregnskaper til Udir. Dette er et viktig datagrunnlag for hvilke skoler som undersøkes nærmere.

Skarheim er nok i disse budsjettider mest opptatt av å fortelle leserne om at Udir trenger økte bevilgninger. Da passer det inn i bildet å spre inntrykk av at mange friskoler går fri. Underforstått at unnaluring av tilskudd er utbredt.

Vi synes det ville vært fint om NTB-meldingen som ble gjengitt i mange aviser, også hadde med følgende utsagn fra Klassekampen: «Mens det store flertallet av privatskolene er ideelle eller religiøse aktører, står mindretallet av de kommersielt eide skolene for en overveldende andel av det økonomiske snusket

KFF mener at både friskolene og de som står bak skolene, eierne, bør være ideelle virksomheter. Vi fremmet dette forslaget sist i vårt høringsinnspill i januar til ny friskolelov. Forslaget ble ikke tatt til følge, men KUF-komiteen har fremmet forslag om å innarbeide lovkrav om at det synliggjøres i skolens vedtekter at de er ikke-kommersielle. Dette vil være et skritt i riktig retning.

Opplæring og dannelse er ikke produkter som egner seg for vanlig marked. En elev kan i realiteten ikke agere som kunden i butikken. Omvalg er som regel ikke mulig uten konsekvenser. Kommersielle eieres ønske om avkastning vil fort komme i konflikt med elevenes behov.  Vi støtter derfor intensjonen i lovgivningen som skal sikre at statsstøtte og skolepenger kommer elevene til gode og at uttak til eiere er forbudt. I friskoleloven og voksenopplæringsloven er dette meget tydelig.

Vi må understreke at hverken vårt forslag med utelukkende ideelle aktører eller dansk modell med selveide skoler, gir fullgod sikring mot misbruk av statsstøtten. Vi ønsker tilsyn og kontroll som frigjør oss fra den mistenkeliggjøringen som Udir selv er med på å skape. KFF er enig med statsråden i at Udir har tilstrekkelige ressurser til å utføre dette tilsynet i dag. Vi synes politikerne bør ta konsekvensen av det de faktisk er enige om, utbytteforbudet, og holde kommersielle aktører utenfor friskolesektoren.

 

Kristne Friskolers Forbund.

Jan Erik Sundby, generalsekretær  

  

Powered by Cornerstone