Innstillingen fra KUF-komiteen om ny friskolelov foreligger.

Innstillingen som fikk navnet Innst. 344 L (2014-2015) er lagt ut i midlertidig versjon. Midlertidig handler nok mest om rettskriving o.l. KFF har nedenfor gitt en uttalelse og det er lagt inn noen avisartikler og andres kommentarer nederst i denne artikkelen.
2015-06-08

De som vil lese innstillingen fra KUF-komiteen til Stortinget finner den her. 

Det kan bli en veldig interessant debatt i stortingssalen om forslagene 11 juni for de som er er til stede. KFF inviterer til denne debatten og info! Les her og meld deg på!

Uttalelse fra KFF om innstilling fra KUF-komiteen om endringer i friskoleloven.

KFF ga uttrykk for skuffelse da regjeringen rett før påske la fram prop 84L om endringer i privatskoleloven.  Vi ble ikke imøtekommet på noe vesentlig punkt i vår høringsuttalelse bortsett fra minimumsstørrelsen på skoler som opprettholdes på 15 elever.

Regjeringen tok ikke hensyn til våre forslag blant annet på følgende områder:

  • Tydeliggjøring i forhold til at livssynsskoler har en spesiell posisjon i menneskerettighetene
  • Bedring av beregningsgrunnlaget for driftstilskudd
  • Behovet for støtte til skolebygg
  • Ønske om større handlingsrom for annen virksomhet
  • Tap av tilskudd for elever med mer enn 20 dagers fravær (20-dagers regelen)
  • Generell likestilling for elever i friskoler med elever i offentlig skole.

KUF-komiteen har nå avgitt sin innstilling, og vi kan konstatere at regjeringspartiene sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti har gått sammen om et flertallsforslag som i hovedsak følger proposisjonen. Vi kan imidlertid glede oss over positive flertallsmerknader fra disse partiene på flere områder:

Muligheter for bedre tilskuddsordning for skolebygg og til å bygge fri egenkapital

Flertallet ber regjeringen utrede hvordan kostnader til bygg bør innlemmes i tilskuddsgrunnlaget og utrede innlemming av avskriving av varige driftsmidler i tilskuddsgrunnlaget til friskolene. KFF oppfatter at dette er et viktig første skritt i retning av at kostnader knyttet til investeringer (eller husleie) innlemmes fullt ut i tilskuddsgrunnlaget. Vi håper veien fram til en tilfredsstillende løsning ikke blir for lang og at friskoleorganisasjonene blir tatt med på råd i dette arbeidet.

Flertallet ønsker en vurdering av å gi skolene muligheten til å bygge opp fri egenkapital av skolens ordinære inntekter.

20-dagers regelen

Komiteen ber regjeringen om å utrede endringer i økonomiforskriften som innebærer at skolene mister tilskudd for elever som avslutter opplæringen, men slik at skolene beholder tilskuddet for elever som faktisk fullfører til tross for et fravær som overstiger 20 dager. KFF håper at dette gir anledning til å etablere en mer rettferdig løsning. Dette må sees i sammenheng med at det nå også kan bli innført nye fraværsregler for elever i videregående skoler.

Voksne elever

Flertallet legger opp til et noe bedre handlingsrom for skoler som ønsker inntak av voksne elever både med og uten rett til videregående skole. Dette flertallet hvor også Sp er med vil gi mulighet for at private skoler skal kunne tilpasse opplæringen til de voksnes behov.  Vi tror dette kan sikre muligheten for at friskoler som ønsker det, kan profilere seg spesielt i forhold til inntak av voksne elever.

Godkjenning

Når det gjelder godkjenningsordningen for nye skoler og driftsendringer, er det ikke noe nytt i innstillingen i forhold til forslaget i proposisjonen. Vi legger imidlertid merke til at komiteen oppfatter regjeringens forslag som en innstramming slik vi også har påpekt. Vi velger imidlertid å legge til grunn regjeringens egen forståelse. Regjeringen sier i proposisjonen at man vil tydeliggjøre i loven hensynet til uttalelser fra vertskommune eller vertsfylke, og at dette kun dreier seg om en lovfesting av gjeldende forvaltningspraksis.

Til slutt

Vi konstaterer at regjeringen ikke oppnådde fullt ut sin plan om en bred politisk enighet om friskoleloven. Men vi regner med at en av forutsetningene for at KrF ble med på dette, var at vi skulle beholde en lov med godkjenningsgrunnlag som nå. Det er vi fornøyd med. Vi ser at Sp også har valgt å følge flertallet i merknaden om avskrivninger. Vi setter også pris på at hele komiteen ønsker seg krav om at skolene skal være ikke-kommersielle virksomheter og at dette skal framgå av vedtektene. Dette begrunner komiteen i de kravene loven setter til at tilskuddene skal komme elevene til gode. Vi tror dette er en bevegelse i riktig retning i forhold til å skille mellom ideell og kommersiell skoledrift slik vi har påpekt og som kan bli viktig i forhold til internasjonale handelsavtaler.

Det er åpnet for to nye godkjenningsgrunnlag; profilskoler og yrkesfaglige skoler. Mindretallet har ikke blitt med på dette. Samtidig vil flertallet holde stramme tøyler når det gjelder godkjenningsordningen og økonomiregler.

Friskoleområdet vil fortsatt være et tema i norsk politikk. KFF ønsker levelige vilkår for sine medlemmer. Flertallet har med denne innstillingen beveget seg i riktig retning. Vi er nå spent på hva som kommer gjennom arbeid med nye forskrifter og med utredningsarbeidet som Stortinget ber om.

 

Kommentarer fra andre.  

4 juni viste vi her på nettsiden til noen artikler i aviser. Se det her også.

NRK hadde 5 juni saken i politisk kvarter. Det kan høres på nrk.no og ved å gå inn på politisk kvarter 5 juni. Der møtes Marianne Åsen AP, Torgeir Knag Fylkesnes SV, Kristin Vinje H, og Anders Tyvand KrF.

Høyre skriver som saken her.

Arbeiderpartiet mener ny lov kan gi skolenedleggelser. Les her

Vårt Land har en svært positiv tolkning av innstillingen! Les: Gir mer penger til privatskoler.

KUF-komiteens leder Trond Giske AP skriver i avisa Sør Trøndelag. Les her.

Powered by Cornerstone