Statsbudsjettet 2010 - privatskoletall med kommentarer

Generelt er det ikke mye nytt av forbedringer i tilskudd i statsbudsjettet; fortsatt er avskrivninger trukket ut av tilskuddsgrunnlaget, ingen økning i tilskuddsprosenten er gitt og heller ikke er noe husleietilskudd innrømmet. Se tallene her, sammenlignet med fjorårets, og kommentar.
2009-10-13

Her er tallene for grunnskolene.

Her er tallene for videregående, inkludert 6A-skoler og skoler for funksjonshemmede.

Her er lenke til Utdanningsdirektoratets side for tilskuddssatser.

Her er lenke til Kunnskapsdepartementets side om budsjettforslaget.

Kommentar fra generalsekretær Torgeir Flateby:

Det er ett litt positivt tiltak, nemlig mulighet for rentefrie lån som en liten åpning innenfor kommunenes tildelte andel. Det er bare det at åpningen er liten, bitteliten: Det heter ”Det skal ikkje kunne søkast om rentekompensasjon for investering i nybygg eller symjeanlegg for private skolar”, slik som kommunene. Det gis lån kun til vedlikehold.
 
Legg merke til det understrekede. De er så redde for privatskolene i KD at det bare er til vedlikehold, ikke nybygg og svømmeanlegg midlene kan brukes. Det er også slik at skolene skal diskutere med kommunene om å få bruke kommuners eller fylkers andel av tildelte midler, og så er det mye mindre rom for å bruke pengene her enn slik kommunene har det. Igjen en forskjellsbehandling eller to forskjellsbehandlinger på en gang.

 

Vi vil påpeke at en annen mulig forbedring er kuttet ut. I beregningen av utgiftene pr elev i off. videregående skole, som friskolene får tilskudd på grunnlag av, burde korrekt elevtall vært lagt til grunn. På grunn av elevfrafallet i offentlig skole vil tilskuddssatsene bli for små. Departementet har valgt å se bort fra dette, riktignok også noen andre forhold på motsatt side av streken, men vi mener dette vil føre til systematiske feil. Dette er en politisk avgjørelse i budsjettframlegget, som vi vil ta sterk avstand fra.
 
Generelt øker tilskuddene til små grunnskoler under 200 elever ganske godt, men de 3-4 største grunnskolene i KFF taper på dette. De har også blitt rammet de siste par årene. Vi forstår ikke helt at resultatet kan bli slik.
 
Til sist heves tilskuddene til private vg skoler nå godt opp på de tyngste studieretningene i KFFs skoler. Det er positivt og retter opp litt av de siste års nedgang og manglende tillegg pga økte lønns og pensjonsutgifter. Vi mener at de 8 % økning på studieforberedende ikke er mer enn lønns- og pensjonsøkningen som burde kommet i fjor. Noen mindre programområders tilskuddsatser øker ikke og i forhold til lønnsøkningen er det dermed nedgang. På tross av en viss oppgang på flere områder er det likevel problemematisk med et system som er så uforutsigbart. Når naturbruks satser synker i 3 år og så plutselig øker 16-17 % et år, er det neppe i samsvar med virkeligheten i det enkelte år. Nå håper vi at disse bedrede utslagene skyldes gjennomgangen som ble gjennomført av departementet og utdanningsdirektoratet sist vinter, at feil i grunnlaget nå er rettet opp og at tallene vil være mer å stole på i fortsettelsen.
Powered by Cornerstone