KFF

Lovproposisjonen til ny friskolelov passerte statsråd i dag, 27/3

Lovforslaget heter Prop 84 L og er altså i dag sendt Stortinget. KFF vil nå gå gjennom forslaget og sammenligne med høringen fra KD og vår høringsuttalelse. Ved vesentlige avvik må det i tiden framover tas kontakt med Stortinget.
2015-03-27

KD skriver selv: "Kunnskapsdepartementet foreslår å gjeninnføre begrepet frittstående skoler (friskoler), som vil betegne skoler som er i privat eie og som er godkjent etter loven. Departementet foreslår videre å beholde dagens godkjenningsordning med krav til særskilt grunnlag for å kunne godkjennes. Det foreslås samtidig å tilføye to nye godkjenningsgrunnlag – videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram og særskilt profil (profilskole). Flere av forslagene i proposisjonen tar sikte på å tydeliggjøre friskolenes handlingsrom og muligheter til å være reelle alternativer til den offentlige skolen. Forbudet mot å ta utbytte videreføres og presiseres i lovforslaget, og det foreslås å innføre en karanteneordning."

KFF har allerede støttet det nye navnet på loven, å beholde dagens godkjenningsgrunnlag, forbudet mot å ta utbytte, at skolene skal få et større handlingsrom og at det på visse vilkår innføres en karanteneordning. KFF gikk sterkt i mot forslaget om å forhøye minstetallet for elever i friskoler. Kunnskapsministeren har tidligere i uka lekket at dette forslaget er trukket. Det er også bra.

Før KFF vil si mer om hele lovforslaget må det studeres nøyere. Det kan leses her. Så vil det etterhvert komme mer informasjon og noen kommentarer i denne artikkelen nedover her både fra KFF og andre som uttaler seg.

Senterpartiet har allerede kritisert sider ved lovforslaget.

Se hva Dagen skriver og noen uttalelser fra gen.sekr i KFF. Han er svært kritisk til flere av forslagene i loven: 

– Det blir stø kurs og ingen bedring for etablerte skoler. Men lista blir høyere for de som skal etablere ny skole eller utvide eksisterende skoler, sier Sundby.

Kommunene og fylkeskommunene skal nemlig få en innsigelsesrett når skoler søker om å starte opp eller utvide elevtallet. Departementet foreslår at «godkjenning ikke skal gis dersom godkjenningen får negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet».

– Vi er skuffet over at det legges opp til sterkere hensyn til kommunen og fylkeskommunens meninger om skoleetableringer, sier generalsekretær Sundby i KFF. Han er kritisk til at kommuneøkonomi kan ødelegge for nye friskoler.

– Det er å sette rettighetene ved å etablere private skoler opp mot rent økonomiske betraktninger. Det mener vi er galt. Dersom en kommunes økonomi kan trumfe over de rettighetene som ligger til grunn for å etablere skoler, beveger vi oss i en feil retning, sier Sundby.

   

 

 

 

 

Powered by Cornerstone