Nyhetsarkiv

«QUIZ» FRA UDIR

Udir har en rekke spørsmål til friskolenes årsregnskap. De mener dette skal bidra til en mer korrekt regnskapsføring. Utfylling av skjema kan gjerne gjøres i samarbeid med revisor.

Faggrupper i KFF

Under finner du en oversikt over faggruppene. Lenke og passord er sendt påmeldte skoler. Det er fortsatt mulig å delta i en faggruppe, send e-post til koordinator eller olausson@kff.no

Tilskudd til digitale læremidler

Udir inviterer frittstående grunnskoler og videregående skoler til å søke om tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur og utstyr. Søknadsfrist 29. april 2021.

Kurs for nytilsatte skoleledere tirsdag 3. og onsdag 4. august 2021

Hva skal du gjøre de første 100 dagene? Praktisk hjelp fra KFF.

Kurs i bruk av IK-friskole

IK-friskole er et internkontrollsystem som hjelper skolene til å oppfylle kravet om internkontroll i friskoleloven § 5-2a. Her gis informasjon om kurs i bruken av systemet. Kursdatoer: 15.04, 21.06 og 22.06.

Veileder om særattestasjon

Det er 1. april og telledato for videregående skoler og 6A-skoler. Disse skolene, men gjerne også grunnskoler, bør nå gjøre revisor oppmerksom på de nye veilederne fra Udir om revisors særattestasjon.

Informasjon om koronasituasjonen

I denne artikkelen gir KFF lenke videre til relevant informasjon om håndtering av koronasituasjonen i friskoler. Sist oppdatert 25.03.2021 ang. nye veiledere for skoler.

Fraværsrapportering til Lånekassen

Statens Lånekasse for utdanning ber ikke lenger lærestedene om å rapportere elevers fravær. Dette er en permanent ordning og ikke bare en midlertidig "korona-bestemmelse".

Nye, midlertidige regler for fag- og yrkesopplæringen

Pandemien vi er inne i, skaper mange utfordringer for ungdom som vil ta yrkesfaglig utdanning. Kunnskapsdepartementet endrer forskrifter og foreslår lovendringer som sikrer at gode tiltak inneværende skoleår, videreføres og forbedres.

Bemanning i sekretariatet

Generalsekretær Jan-Erik Sundby har vær sykmeldt en periode, men er nå tilbake i 20% jobb. Sekretariatet prioriterer å være til hjelp for medlemsskolene.

Udir endrer veiledning ang. særattestasjon

Revisor skal bl.a kontrollere en friskoles elevtelling. Det er revisor som på selvstendig grunnlag avgjør hvilke kontroller som skal gjennomføres, og omfanget/mengden av disse. Dette er nå presisert i et brev fra Udir.

Sommerskole i kommunal regi

Regjeringen gir kommunene midler til å drive sommerskole. Friskoleorganisasjonene har stilt det vanlige spørsmålet: Hva med friskolene her?

Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis

Private barnehager og skoler kan delta i Kompetanseløftet på lik linje med offentlige. Det er Statsforvalter i de enkelte fylkene som koordinerer søkeprosessene, og det er samarbeidsfora som prioriterer tildeling av midler.

Midler til smitteverntiltak for 2020

Staten har utbetalt støtte til smittevern til friskolene for 2020. Utbetalingen er basert på en bevilgning på 50 mill. kr som ble lagt inn i budsjettet på slutten av fjoråret. Grunnskoler og videregående friskoler har nå fått 1.148,52 kr per elev utbetalt.

IK-friskole har erstattet KFF-KSS

IK-friskole er lansert. Internkontrollsystemet er utformet etter de nye kravene i friskoleloven § 5-2a samtidig som systemet er en videreføring av skolens arbeid gjort i KFF-KSS.

Endringer i bl.a friskoleloven, behandling av personopplysninger

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven med forskrifter. Forslagene gjelder behandling av personopplysninger med grunnlag i disse lovene. Høringsfrist var 04.01.2021. KFF har sendt høringsuttalelse.

Tilsyn årsregnskap

Udir fører nå tilsyn med friskolenes årsregnskap for 2019. Flere skoler har fått varsel om vedtak. Pålegget er å sørge for at 2020-regnskapet blir korrekt.

KD vil fjerne forbud mot fjernundervisning

KFF og de andre friskoleorganisasjonene har mottat et høringsnotat om endring i friskoleloven hvor KD foreslår at det i langt større grad skal kunne åpnes for fjernundervisning. Høringsfristen er 15. januar.

Innstilling om statsbudsjett

Innstillingen fra UF-komiteen om statsbudsjettet for 2021 er avgitt, (Innst. 12 S (2020-2021) til Prop. 1 S (2020-2021)).

Tilskudd til friskoler 2021

KFF får noen spørsmål om hvilke tilskudd skolene får etter vedtatt statsbudsjett for 2021. Her er noen opplysninger som kan være til nytte.

1 - 20 av 200
1 2 3 4 5 ... 10 Neste
Powered by Cornerstone