Nyhetsarkiv

Faggrupper i KFF

Under finner du en oversikt over faggruppene. Lenke og passord er sendt påmeldte skoler. Det er fortsatt mulig å delta i en faggruppe, send e-post til koordinator eller olausson@kff.no

IK-friskole har erstattet KFF-KSS

IK-friskole er lansert. Internkontrollsystemet er utformet etter de nye kravene i friskoleloven § 5-2a samtidig som systemet er en videreføring av skolens arbeid gjort i KFF-KSS.

Endringer i bl.a friskoleloven, behandling av personopplysninger

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven med forskrifter. Forslagene gjelder behandling av personopplysninger med grunnlag i disse lovene. Høringsfrist var 04.01.2021. KFF har sendt høringsuttalelse.

Fag og tro - med integritet og kreativitet

Margunn Serigstad Dahle, førstelektor ved NLA Høgskolen, vil ha en forelesning for grunn- og videregående skoler i KFF på Zoom onsdag 10. februar 2021 kl. 14.00-15.15. Det blir i etterkant (kl. 15.15-16.15) mulighet for å arbeide med tematikken i faggrupper, enten lokalt eller digitalt i KFF-regi

Tilsyn årsregnskap

Udir fører nå tilsyn med friskolenes årsregnskap for 2019. Flere skoler har fått varsel om vedtak. Pålegget er å sørge for at 2020-regnskapet blir korrekt.

KD vil fjerne forbud mot fjernundervisning

KFF og de andre friskoleorganisasjonene har mottat et høringsnotat om endring i friskoleloven hvor KD foreslår at det i langt større grad skal kunne åpnes for fjernundervisning. Høringsfristen er 15. januar.

Innstilling om statsbudsjett

Innstillingen fra UF-komiteen om statsbudsjettet for 2021 er avgitt, (Innst. 12 S (2020-2021) til Prop. 1 S (2020-2021)).

Tilskudd til friskoler 2021

KFF får noen spørsmål om hvilke tilskudd skolene får etter vedtatt statsbudsjett for 2021. Her er noen opplysninger som kan være til nytte.

Koronatilsyn: Grenland Kristne skole følger regelverket.

Udir åpnet såkalt koronatilsyn ved noen friskoler i høst. Tilsynet handlet om skolene følger opp at elevene har det trygt og godt under koronautbruddet. Grenland Kristne Grunnskole var den eneste av våre medlemmer som fikk slikt tilsyn i denne omgangen. Rapporten har nå kommet. Udir konkluderer med at skolen arbeider i samsvar med regelverket. Vi anbefaler våre medlemmer å lese gjennom Udir sine observasjoner og vurderinger som følger nedenfor.

Mer korona-midler til friskoler

Regjeringen melder at friskoler skal få kompensasjon for merutgifter som følge av covid-19. Skolene får et tilskudd pr elev som tilsvarer kompensasjonen som offentlige skoler har fått. Fredag 20.11 kom det melding fra KD om at det kommer ytterligere 50 mill.kr. til smitteverntiltak til friskolene i tillegg til de 40 mill.kr som vi ble informert om 29.oktober.

Kurs i bruk av IK-friskole

IK-friskole har nå erstattet KFF-KSS. Måten å jobbe på i internkontrollsystemet IK-friskole er slik det var i "det forsvarlige systemet" KFF-KSS. Kurs for nybegynnere 19. januar og 15. april. Kurs for viderekomne 3. februar.

Resultater fra valgene på Representantskapsmøtet 2020

Representantskapsmøtet i KFF ble gjennomført som en del av den digitale Skolelederkonferansen 2020. Her er resultatene fra valg av styreleder i KFF, ordfører for Representantskapsmøtet, varaordfører for Representantskapsmøtet, valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret og valg av valgkomité.

Ny ordning for tilskudd til digitale læremidler

Udir presenterer nå den nye tilskuddsordningen som friskoler kan søke på for å dekke kostnader til innkjøp av digitale læremidler.

Ang. tilskudds-satsene for grunnskolene

For friskolene knytter det seg alltid spenning til hvor knekkpunkt kommer i tillegg til endring i satsene. Budsjettet legges fram om et par dager. Da får vi også tilskuddssatsene for friskolene for 2021. Rett før helga ble vi informert av KD om at de vil bruke samme satser og knekkpunkt for grunnskolene som i inneværende år påplusset lønns- og prisvekst. Det er mulig at dette er en akseptabel løsning, men KFF vil vurdere dette nærmere. Det er regnskapstallene for kommunal sektor for 2019 som skulle vært grunnlag for tilskuddssatsene for 2021. Vi vil sjekke om det er økninger i tallgrunnlaget som tilsier en annen justering enn det KD kommer med her.

Busstreik og fravær

Noen steder har elever problemer med å komme seg til skolen fordi det er busstreik. Skal skolen da føre fravær?

Høring om endring av forskrift om klage på vurdering

KFF har sendt inn høringsuttalelse om forslag til endringer i friskoleforskriftens kapittel om klage på vurdering.

Godkjente læreplaner for kristne skoler

Kristne skoler må synliggjøre sitt særpreg ved å ha egne, godkjente læreplaner i KRLE/kristendomskunnskap og ved at den samlede læreplanens overordnet del reflekterer at skolen er et religiøst alternativ. Udir har nå godkjent alle de planene som er blitt utarbeidet i regi av KFF.

Midlertidige særregler om inntak

3. juli ble det vedtatt en forskriftsbestemmelse som åpner for at frittstående videregående skoler på visse betingelser kan ta inn voksne elever uten rett utover godkjent elevtall.

Midler til arbeid med læreplaner

Alle friskoler skal i sommer ha mottatt brev fra Udir med en tildeling av kr 2.551,- per skole for arbeid med nye læreplaner. Tilskuddet kommer som resultat av et innspill fra friskoleorganisasjonene i budsjettbehandlingen i fjor høst. Vi ba om midler til arbeid med egne læreplaner parallelt til at staten bruker minst 150 mill. kr på fagfornyelsen.

Koronasituasjonen våren 2020

Denne artikkelen oppdateres ikke lenger. Den ga løpende og oppdatert informasjon om spørsmål knyttet til gjenåpningen av skolene og ulike problemstillinger knyttet til koronasituasjonen i mai og juni 2020. Informasjon om skolenes tilpasning til koronasituasjonen skoleåret 2020-2021 vil bli gitt i andre artikler på KFFs nettside..

1 - 20 av 200
1 2 3 4 5 ... 10 Neste
Powered by Cornerstone