Udirs lovtolkning

Møte med Udir 9. oktober 2019

Møtet tok opp spørsmål om turer med Hvite busser, FEIDE-pålogging, skoleeiers forsvarlige system, grunnskole og vgs i samme rettssubjekt, kryssløp i vgs yrkesfag, samarbeid med barnehage og inntak av voksne elever uten rett til opplæring.

Posted on 2020-01-17

Møte med Udir 5. juni 2019

Saker som ble tatt opp var bl.a spørsmål om opplysninger fra folkeregisteret, midler til utvikling og implementering av læreplaner, tilskudd for friskoler til digitale læremidler, friskolenes rett til kontradiksjon ved 9A saker, forskriftsendringer om oppstartskostnader og betingelser for friskolers bruk av FEIDE.

Posted on 2019-06-27

Handel med nærstående

Departementet har nå fastsatt retningslinjer for friskolenes handel og vurderingen av markedspris. Retningslinjene gjelder også for kap. 4-skoler.

Posted on 2019-06-14

Møte med Udir 6. mars 2019

Saker som ble tatt opp var bl.a. meldeplikt om langt fravær, nettundervisning, ansatterepresentasjon i styret, blinde elever, realkompetansevurdering.

Posted on 2019-03-20

Udir presiserer nye økonomiregler

Det har vært uklart hvordan friskoler og kapittel 4-skoler skal behandle gamle investeringsfond når årsregnskap for 2018 skal settes opp. Nå har Udir kommet med avklaringer angående dette og andre "overgangsproblemer" når ny økonomiforskrift og ny kapittel 4-forskrift trådte i kraft 1. september i år.

Posted on 2018-11-06

Møte med Udir 10. oktober 2018

Saker som ble tatt opp var bl.a. varslingsplikt kap 9A, dokumentasjon etter øk.forskr. § 8-6, GDPR og behandlingsaktiviteter, investeringsfond, elevtelling og tilstedeværelse, fagfornyelsen og kap. 4-læreplaner, tilleggsvirksomhet og NAV-praksis.

Posted on 2018-10-25

Møte med Udir 6. juni 2018

Saker som ble tatt opp var bl.a. nye læreplaner, personvern, spesialundervisning, Feide.

Posted on 2018-07-03

Møte med Udir 28. februar 2018

Saker som ble tatt opp var bl.a. FEIDE, tidlig innsats, hospitering ved fravær, PPT-vedtak ved skolebytte, spes.ped.ressurser, registrering av vedtektsendringer, årsberetning.

Posted on 2018-03-15

Møte med U-dir 18. oktober 2017

Saker som ble tatt opp var bl.a. fleksibilitet i fag- og timefordeling, bortvisning bibelskoler, samarbeid med (fylkes-)kommunen, fagfornyelse i Kunnskapsløftet.

Posted on 2017-12-14

Møte med U-dir 7. juni 2017

Saker som ble tatt opp var bl.a. elevtelling vgs, realkompetansevurdering, rett til videregående opplæring, halvårsvurdering, videreutdanning lærere, prioritering av lærlinger, fleksibilitet i fag- og timefordeling.

Posted on 2017-08-17

Møte med U-dir 8. mars 2017

Saker som ble tatt opp var bl.a. tilskudd til voksne elever, filmvisning, innkalling av (fylkes-)kommunal repr., avdelingsregnskap, elever som tar fag på høyere nivå.

Posted on 2017-05-19

Møte med U-dir 7. desember 2016

Saker som ble tatt opp var bl.a. betaling for skoleturer, habilitet i styret, avstand mellom skolebygg, tilskuddssatser nye utd.programmer, Stortingsmelding 28 om revisjon av Kunnskapsløftet.

Posted on 2016-12-14

Møte med U-dir 12. oktober 2016

Saker som ble tatt opp var bl.a. statsbudsjettet, egenbetaling ved skoleturer, underskrift av styreprotokoll, avdelingsregnskap, skifte av organisasjonsform, tilsyn SFO.

Posted on 2016-11-08

Møte med U-dir 8. juni 2016

Saker som ble tatt opp var bl.a. egenbetaling ved skoleturer, tilsynsrapporter, halvårsvurdering, nye forskrifter.

Posted on 2016-07-05

Møte med U-dir 9. mars 2016

Saker som ble tatt opp var bl.a. egenbetaling skoleturer, leksehjelp, lån fra nærstående, salg av undervisningsopplegg, bruk av investeringsfond.

Posted on 2016-07-05

Møte med U-dir 9. desember 2015

Saker som ble tatt opp var bl.a. endringssøknader for bibelskoler, turbetaling i grunnskolen, tilbud til flyktninger, realkompetansevurdering for vg4, Ungdomstrinn i utvikling.

Posted on 2016-01-15

Møte med U-dir 12. oktober 2015

Saker som ble tatt opp var bl.a. statsbudsjettet for 2016, endringssøknader for bibelskoler, inntak av ressurskrevende elever, momskompensasjon for voksne elever, egenfinansiert turbetaling i grunnskolen, standpunktkarakterer og styrekurs.

Posted on 2016-01-15

Møte med U-dir 10. juni 2015

Saker som ble tatt opp var bl.a. innleie av tjenester, taushetserklæring, "stå tilbake for", internatmiljø, bortbygsling av grunn, handel med nærstående.

Posted on 2015-11-03

Møte med U-dir 4. mars 2015

Saker som ble tatt opp var bl.a. tilgang til Skoleporten, investeringsfond, "annen virksomhet" og skyss.

Posted on 2015-04-22

Tolkning av privatskoleloven med forskrifter

På U-dirs nettside er det nå laget en oversikt over alle deres tolkninger av lov og forskrifter, sortert på kapittel.

Posted on 2013-07-12

Transport av elever i privatbiler

U-dir har nå (2012) på ny lagt ut et brev fra 2007 om kriterier for å transportere elever i privatbiler til og fra arrangementer i skolens regi i skoletiden.

Posted on 2012-11-16

Mobilbruk på skolen

Skoleeier kan regulere mobilbruk i ordensreglementet, for eksempel å forby bruk av mobiltelefon i timen.

Posted on 2012-11-12

Om forholdet mellom leksehjelp og SFO

Utdanningsdirektoratet har besvart spørsmål om leksehjelp, herunder om foreldrebetalingen i SFO skal reduseres på bakgrunn av gratisprinsippet. De har også svart på om leksehjelperne har myndighet til å bortvise elevene fra leksehjelpen.

Posted on 2011-10-18

Avklaring om "annen virksomhet"

I desember 2006 ble det sendt et brev til alle skoler under friskoleloven om hva som kan regnes som friskolevirksomhet. Dette var før privatskoleloven. Selv om kap. 4-skolene nå ikke er under samme lov som grunn- og videregående skoler, regner vi med at skrivet gjelder dem også.

Posted on 2011-08-30

Møte mellom U-dir og Friskolenes Kontaktforum 13. okt 2010

Hovedsaken på møtet 13. oktober var utregningen av tilskuddene for 2011 til privatskolene. Andre saker var bl.a. hvem som er lovlige elever å ta opp i vgs, og en utfordring til U-dir om å påse at privatskolene får del i ekstramidler som blir delt ut til skoler/skoleeiere eller utlyst.

Posted on 2010-10-18

U-dir med spørsmål og svar

U-dir har utviklet privatskoledelen av nettsiden sin. Blant annet har de svar på ofte stilte spørsmål.

Posted on 2010-04-30
Powered by Cornerstone