KFF

Udirs lovtolkning

Handel med nærstående

Departementet har nå fastsatt retningslinjer for friskolenes handel og vurderingen av markedspris. Retningslinjene gjelder også for kap. 4-skoler.

Posted on 2019-06-14

Møte med Udir 6. mars 2019

Saker som ble tatt opp var bl.a. meldeplikt om langt fravær, nettundervisning, ansatterepresentasjon i styret, blinde elever, realkompetansevurdering.

Posted on 2019-03-20

Udir presiserer nye økonomiregler

Det har vært uklart hvordan friskoler og kapittel 4-skoler skal behandle gamle investeringsfond når årsregnskap for 2018 skal settes opp. Nå har Udir kommet med avklaringer angående dette og andre "overgangsproblemer" når ny økonomiforskrift og ny kapittel 4-forskrift trådte i kraft 1. september i år.

Posted on 2018-11-06

Møte med Udir 10. oktober 2018

Saker som ble tatt opp var bl.a. varslingsplikt kap 9A, dokumentasjon etter øk.forskr. § 8-6, GDPR og behandlingsaktiviteter, investeringsfond, elevtelling og tilstedeværelse, fagfornyelsen og kap. 4-læreplaner, tilleggsvirksomhet og NAV-praksis.

Posted on 2018-10-25

Møte med Udir 6. juni 2018

Saker som ble tatt opp var bl.a. nye læreplaner, personvern, spesialundervisning, Feide.

Posted on 2018-07-03

Møte med Udir 28. februar 2018

Saker som ble tatt opp var bl.a. FEIDE, tidlig innsats, hospitering ved fravær, PPT-vedtak ved skolebytte, spes.ped.ressurser, registrering av vedtektsendringer, årsberetning.

Posted on 2018-03-15

Møte med U-dir 18. oktober 2017

Saker som ble tatt opp var bl.a. fleksibilitet i fag- og timefordeling, bortvisning bibelskoler, samarbeid med (fylkes-)kommunen, fagfornyelse i Kunnskapsløftet.

Posted on 2017-12-14

Møte med U-dir 7. juni 2017

Saker som ble tatt opp var bl.a. elevtelling vgs, realkompetansevurdering, rett til videregående opplæring, halvårsvurdering, videreutdanning lærere, prioritering av lærlinger, fleksibilitet i fag- og timefordeling.

Posted on 2017-08-17

Møte med U-dir 8. mars 2017

Saker som ble tatt opp var bl.a. tilskudd til voksne elever, filmvisning, innkalling av (fylkes-)kommunal repr., avdelingsregnskap, elever som tar fag på høyere nivå.

Posted on 2017-05-19

Møte med U-dir 7. desember 2016

Saker som ble tatt opp var bl.a. betaling for skoleturer, habilitet i styret, avstand mellom skolebygg, tilskuddssatser nye utd.programmer, Stortingsmelding 28 om revisjon av Kunnskapsløftet.

Posted on 2016-12-14

Møte med U-dir 12. oktober 2016

Saker som ble tatt opp var bl.a. statsbudsjettet, egenbetaling ved skoleturer, underskrift av styreprotokoll, avdelingsregnskap, skifte av organisasjonsform, tilsyn SFO.

Posted on 2016-11-08

Møte med U-dir 8. juni 2016

Saker som ble tatt opp var bl.a. egenbetaling ved skoleturer, tilsynsrapporter, halvårsvurdering, nye forskrifter.

Posted on 2016-07-05

Møte med U-dir 9. mars 2016

Saker som ble tatt opp var bl.a. egenbetaling skoleturer, leksehjelp, lån fra nærstående, salg av undervisningsopplegg, bruk av investeringsfond.

Posted on 2016-07-05

Møte med U-dir 9. desember 2015

Saker som ble tatt opp var bl.a. endringssøknader for bibelskoler, turbetaling i grunnskolen, tilbud til flyktninger, realkompetansevurdering for vg4, Ungdomstrinn i utvikling.

Posted on 2016-01-15

Møte med U-dir 12. oktober 2015

Saker som ble tatt opp var bl.a. statsbudsjettet for 2016, endringssøknader for bibelskoler, inntak av ressurskrevende elever, momskompensasjon for voksne elever, egenfinansiert turbetaling i grunnskolen, standpunktkarakterer og styrekurs.

Posted on 2016-01-15

Møte med U-dir 10. juni 2015

Saker som ble tatt opp var bl.a. innleie av tjenester, taushetserklæring, "stå tilbake for", internatmiljø, bortbygsling av grunn, handel med nærstående.

Posted on 2015-11-03

Møte med U-dir 4. mars 2015

Saker som ble tatt opp var bl.a. tilgang til Skoleporten, investeringsfond, "annen virksomhet" og skyss.

Posted on 2015-04-22

Tolkning av privatskoleloven med forskrifter

På U-dirs nettside er det nå laget en oversikt over alle deres tolkninger av lov og forskrifter, sortert på kapittel.

Posted on 2013-07-12

Transport av elever i privatbiler

U-dir har nå (2012) på ny lagt ut et brev fra 2007 om kriterier for å transportere elever i privatbiler til og fra arrangementer i skolens regi i skoletiden.

Posted on 2012-11-16

Mobilbruk på skolen

Skoleeier kan regulere mobilbruk i ordensreglementet, for eksempel å forby bruk av mobiltelefon i timen.

Posted on 2012-11-12

Om forholdet mellom leksehjelp og SFO

Utdanningsdirektoratet har besvart spørsmål om leksehjelp, herunder om foreldrebetalingen i SFO skal reduseres på bakgrunn av gratisprinsippet. De har også svart på om leksehjelperne har myndighet til å bortvise elevene fra leksehjelpen.

Posted on 2011-10-18

Avklaring om "annen virksomhet"

I desember 2006 ble det sendt et brev til alle skoler under friskoleloven om hva som kan regnes som friskolevirksomhet. Dette var før privatskoleloven. Selv om kap. 4-skolene nå ikke er under samme lov som grunn- og videregående skoler, regner vi med at skrivet gjelder dem også.

Posted on 2011-08-30

Møte mellom U-dir og Friskolenes Kontaktforum 13. okt 2010

Hovedsaken på møtet 13. oktober var utregningen av tilskuddene for 2011 til privatskolene. Andre saker var bl.a. hvem som er lovlige elever å ta opp i vgs, og en utfordring til U-dir om å påse at privatskolene får del i ekstramidler som blir delt ut til skoler/skoleeiere eller utlyst.

Posted on 2010-10-18

U-dir med spørsmål og svar

U-dir har utviklet privatskoledelen av nettsiden sin. Blant annet har de svar på ofte stilte spørsmål.

Posted on 2010-04-30
Powered by Cornerstone