KFF

Skoleadm. og diverse

Hva betyr den nye personvern-forordningen for friskolene?

KFF vil vurdere løpende hva ny forordning har av betydning for friskolene, og da vil det komme til uttrykk i KFF-KSS og i annen aktuell informasjon.

Posted on 2017-11-28

Transport av elever i privatbiler

U-dir har nå (2012) på ny lagt ut et brev fra 2007 om kriterier for å transportere elever i privatbiler til og fra arrangementer i skolens regi i skoletiden.

Posted on 2012-11-16

Virkeområdet til opplæringsloven kapittel 9a - elever som bor på internat

U-dir har svart på spørsmål om virkeområdet til opplæringsloven kapittel 9a, med særlig vekt på om krenkende adferd som finner sted på et internat kan omfattes av bestemmelsene.

Posted on 2012-01-04

Veileder om organisasjoners plass i skolen

Ungdomspartiene, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Elevorganisasjonen og Utdanningsdirektoratet har sammen utarbeidet en veileder for skolenes forhold til bl.a. organisasjoner med partipolitisk eller religiøs tilknytning.

Posted on 2011-11-28

Om forholdet mellom leksehjelp og SFO

Utdanningsdirektoratet har besvart spørsmål om leksehjelp, herunder om foreldrebetalingen i SFO skal reduseres på bakgrunn av gratisprinsippet. De har også svart på om leksehjelperne har myndighet til å bortvise elevene fra leksehjelpen.

Posted on 2011-10-18

Tariffavtale

KFF har laget et notat om tariffavtaler som medlemsskoler kan få ved henvendelse til administrasjonen.

Posted on 2011-06-07

Kristin Halvorsen svarer om 20-dagersregelen

I November 2009 svarte Kristin Halvorsen høyrerepresentanten Kent Gundersen inngående på et spørsmål om 20-dagersregelen. Svaret er grundig og utfyllende og kan leses som informasjon om saken

Posted on 2010-03-03

Evaluering av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKV)

NKV (nasjonale prøver, kartleggingsprøver, eksamensresultater, brukerundersøkelser mm) ble innført i 2003. Nå foreligger en evalueringsrapport som sier at kontrollfunksjonen er mer fremtredende enn muligheter for læring.

Posted on 2010-02-09

Bedriftshelsetjenesten - igjen

Vi får noen spørsmål om bedriftshelsetjenesten og om anbefalinger mm. Alle skoler må ha en tjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet. De har ikke godkjent noen ennå, men listen over dem som har søkt ligger fylkesvis på hjemmesiden deres.

Posted on 2010-02-08

Spørsmål om ansettelsesretten til avgjørelse i Stortinget

Fredag 8. jan var det høring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget om Prp nr 16 L (2009-2010). Det gjaldt saken som i Graver-utvalget og i regjeringsbehandlingen har handlet om kvinner og homofile i trossamfunn. Fra KFF møtte styremedlem/rektor Solveig Gjerpe Asp og gen.sekr. Torgeir Flateby.

Posted on 2010-01-11

Taushetsplikt og umyndige styremedlemmer

KFF har laget et notat om utfordringer i forhold til det å ha elever som er umyndige i skolens styre

Posted on 2009-12-21

Forlenget Kopinoravtale

Mønsteravtalen mellom privatskoleforbundene og Kopinor utløper 31. desember 2009. Det gjør også avtalen mellom Kopinor og KS, som privatskoleavtalen bygger på. Kopinor og KS forhandler nå og tar sikte på en avtale i løpet av januar, nåværende avtale er forlenget til 31. januar 2010.

Posted on 2009-12-21

Forskriftsforslag for Diverse skoler framlagt

U-dir har på oppdrag fra KD lagt fram et forslag til ny forskrift for diverse skoler under voksenopplæringsloven. Den vil for KFF i hovedsak gjelde for bibelskolene. Høringsfristen er 15. mars. KFF vil utarbeide en høringsuttalelse.

Posted on 2009-12-16

Departementet skynder seg ikke når det gjelder likebehandling av elever i offentlig og privat skole

Dagrunn Eriksen har etterlyst arbeidet med lovfestet rett til utvidet tid i privatskoler for elever med behov for spesialundervisning.

Posted on 2009-12-11

Generalsekretæren om gode friskoleresultater

Torgeir Flateby skriver i DagenMagazinet om friskolenes gode kvalitetssikringsresultater.

Posted on 2009-12-08
Powered by Cornerstone