Høring nå

Avgitte høringsuttalelser

Høring - NOU 2016:17 På lik linje.

Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Høringsfrist 2. mars 2017. Høringsuttalelse sendt.

Høring - Endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Høringen fra KD inneholder bl.a. forslag ang spesialundervisning, økonomi og elever i bibelskoler. Høringsfrist var 11. januar 2017, KFF har sendt høring.

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring

KD har sendt på høring to endringer i opplæringsloven som også får konsekvenser for friskoleloven. Det gjelder direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet. Høringsfrist 14. januar 2017, KFF har sendt høring.

Høring Forslag til forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2017

Forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar blir fastsatt for eitt kalenderår om gongen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt forslag til forskrift for 2017 på alminneleg høyring. Høyringsfrist 23. november. KFF sende ikkje høyring.

Høring - Gradvis innføring av elleve måneders støtte

KD har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2016-2017. Høringsfrist 21. november. KFF sendte ikke høring.

Høring Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2017-2018

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår om gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2017–2018 på alminnelig høring. Høringsfrist 12. januar 2017. KFF sender ikke høring.

Høring - nye bestemmelser om nasjonal klagenemnd og politiattest

Departementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning. Høringsfristen er 20. desember. KFF sender ikke høring.

Høring - kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF). Høringsfristen er 1. november 2016. KFF sender ikke høringsuttalelse.

Høring - Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport NOU 2016:7

Karriereveiledningsutvalget leverte innstillingen NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn til kunnskapsministeren i april 2016. Høringsfrist 7. november 2016. KFF sender ikke høringsuttalelse.

Høring - NOU 2016:14 Mer å hente

Jøsendalutvalget om "Bedre læring for elever med stort læringspotensial". Høringsfrist 9. desember 2016. KFF sender ikke høringsuttalelse.

Høring - forslag til nye reguleringer for private høyskoler og fagskoler

Departementet foreslår å stramme inn bruken av offentlige tilskudd i private høyskoler og fagskoler. Høringsfrist var 9. september 2016. KFF har sendt høringsuttalelse.

Høring Endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven og friskoleloven. Lovforslagene er en oppfølging av NOU 2015:2 Å høre til. Høringsfrist 1. august 2016. KFF har sendt høringsuttalelse.

Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ber om innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. UH-institusjonene har frist 1. juli. Øvrige høringsinstanser har frist 1. juni.
Powered by Cornerstone